Webdesigner Antwerpen

Art. 1: Toepassing

Door het enkel feit van zijn bestelling aan ons over te maken, aanvaardt de koper onze algemene voorwaarden. Huidige voorwaarden zijn alleen en uitsluitend aanzien als wet tussen de partijen en noch de algemene, noch de bijzondere voorwaarden van onze koper kunnen in aanmerking genomen worden. Afwijkingen op huidige factuur voorwaarden zijn dan alleen bindend, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 2: Bestellingen

De toezending van enkel een prijstarief en/of offerte is niet als aanbieding te beschouwen en verplicht ons niet tot levering of uitvoering. Al onze offertes en aanbiedingen zijn bovendien vrijblijvend en zonder verbintenis hoe dan ook voor één der partijen.
Bestellingen zijn slechts door ons aanvaard na onze schriftelijke of elektronische (e-mail) bevestiging.
Een wijziging aan een bestelling kan door ons slechts aanvaard worden tot op het ogenblik van de verzending van onze orderbevestiging. Bereikt ons na de orderbevestiging een wijziging aan de oorspronkelijke bestelling, dan kan deze door de koper enkel als door ons aanvaard worden beschouwd na ontvangst van een nieuwe schriftelijke of elektronische bevestiging. Niet aanvaarding van een gewijzigde bestelling geeft de koper niet het recht de oorspronkelijke bestelling te vernietigen.
Ingeval wij na bevestiging van de opdracht en voor de aflevering omstandigheden vernemen waardoor onze afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben wij het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de koper.
Ingeval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling.

Art. 3: Leveringstermijn

Behoudens uitdrukkelijke anders luidende bepaling is de overeengekomen leveringstermijn niet bindende en vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, noch tot schadevergoeding, noch tot weigeren der goederen en/of diensten door de koper.

Omstandigheden te wijten aan toeval of overmacht geven ons het recht ofwel de leveringstermijn te verlengen, ofwel de verbintenis te verbreken bij eenvoudig aangetekend schrijven, zonder enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook voor de koper.

Art. 4: Levering en eigendomsvoorbehoud

Behoudens bijzondere bepalingen geschieden de leveringen ten huize van de koper. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele interesten en kosten. De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering.

Art.: 5 Klachten en terugzendingen

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen (zowel hardware als software) en/of diensten strekt zich nooit verder dan deze van onze leveranciers.

Klachten wegens een andere reden dan verborgen gebreken zijn van nul en van gener waarde, indien zij niet binnen de acht dagen na het ontvangen van de goederen en/of diensten schriftelijk worden uitgebracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen binnen twee weken na kennisname van de gebreken ingediend te worden. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen en/of diensten aan de leverancier gemeld te worden. Zij geven in geen geval recht op wijziging van de verkoopsvoorwaarden. Ieder protest tegen een factuur dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. De leverancier behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te herstellen of te vervangen.
Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.

Art.6: Prijs

Elke bestelling wordt uitgevoerd aan de prijs en de voorwaarden vermeld in de orderbevestiging en/of de factuur. Indien echter na de orderbevestiging een prijsverhoging van de te leveren materialen plaatsvindt, zijn wij steeds gerechtigd de overeengekomen verkoopsprijs evenredig te verhogen.

Art. 7: Betaling

Behouden andersluidende bepaling dient elke betaling per overschrijving te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na faktuur datum.
De goederen en/of diensten blijven onze eigendom tot na volledige betaling van de verschuldigde bedragen, zowel in hoofdsom als gebeurlijk in interesten, schadevergoeding en kosten. De koper verbindt er zich toe de gekochte voorwerpen niet te vervreemden, noch te verpanden onder om het even welke titel, noch er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou verminderen. Hij verbindt er zich tevens toe op straffe van schadevergoeding ons binnen de vierentwintig uur te verwittigen van elke inbeslagname op de nog niet volledig betaalde goederen en/of diensten.
Niet betaling van een afbetaling of van een wissel heeft van rechtswege de opvorderbaarheid van het ganse saldo tot gevolg, zelfs zo er nog betalingen of wissels zijn met een latere vervaldatum. Dit zal eveneens het geval zijn bij uitstel of staking van betaling, minnelijke of gerechtelijke vereffening, faillissements voorkomend of faling.
In de gevallen vermeld in par. 2 en 3 van dit artikel behouden wij ons het recht voor het contract te verbreken zonder ingebrekestelling en het geleverde terug te nemen zonder gerechtelijke tussenkomst op welke plaats het zich ook bevindt en zelfs zo het zich in andere handen bevindt. De schuldenaar verbindt er zich toe ons een vergoeding te betalen vastgelegd op 1/3 van de som op de offerte vermeld.
Voor ieders vertraging in de betaling is de koper vanaf de vervaldag der factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijl interest verschuldigd van 10% per maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoedingen en kosten. Ingeval op de vervaldag van de factuur de betaling niet plaats heeft, behoudt de leverancier zich het recht voor over te gaan tot vordering van de hoofdsom verhoogd met de interesten en andere bedragen verschuldigd krachtens de onderhavige voorwaarden. De kosten die uit deze invordering voortspruiten vallen ten laste van de koper. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100, als schadebeding. Deze clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorzien verwijlinteresten te betalen. Wij hebben retentierecht op de in ons bezit zijnde voorwerpen, zelfs zo wij niet de oorspronkelijke leverancier zijn van de levering.

Art. 8: Overmacht

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat schadevergoeding kan geëist worden.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art. 9: Adresverandering

De koper dient ons onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle (elektronische) briefwisseling uitwerking hebben zo zij gericht werd aan het in de bestelbon vermelde adres van de koper.

Art. 10: Toewijzing van rechtsmacht

Ingeval van betwisting betreffende huidige overeenkomst of de uitvoering ervan, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, zelfs zo er meerdere verweerders zijn, ingeval van incidentele vordering of oproep in vrijwaring. Wij behouden ons het recht voor onze vorderingen in te leiden voor andere ter zake bevoegde rechtbanken.

Art. 11: Overdracht van rechten

Zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming kan de koper zijn rechten en verbintenissen jegens ons niet overdragen.

Art. 12: Afwijkingen

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bepaald, brengt elke andere regeling aan de bedingen van onderhavige overeenkomst, noch een vernieuwing, noch een afwijking ervan.